Solarmundo hecht veel belang aan de bescherming van privacy en de veiligheid van persoonsgegevens.
Wij zullen persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet-­ en regelgeving.
Solarmundo kan deze privacy policy van tijd tot tijd aanpassen. Op deze website kunt u onze privacy policy te allen tijde inzien.

Persoonsgegevens

In het kader van de verwerking van persoonsgegevens maken wij graag aan u inzichtelijk welke persoons gegevens wij verzamelen en verwerken.

 • Het betreft de navolgende gegevens:
 • Voor-­ en achternaam
 • Functie(s)
 • Geslacht
 • (Zakelijk) adres
 • Naam eenmanszaak
  ­
 • Bankrekeningnummer(s)
 • Telefoonnummer(s)
 • KvK-­nummer(s)
 • E-­mailadres(sen)

Solarmundo verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens als gegevens die voortkomen uit medische dossiers, gegevens over overtredingen en/of veroordelingen etc.

Doeleinden persoonsgegevens

Als u Solarmundo een e-­mail zendt, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om op uw vragen of opmerkingen te reageren.
Als u een offerte opvraagt, gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te registreren in onze systemen en een passende offerte op te kunnen maken.
Als u akkoord gaat met de offerte, delen we de noodzakelijke gegevens met andere leveranciers en dienstverleners. Die leveranciers en dienstverleners slaan uw gegevens weer op om de overeengekomen diensten en producten aan u te kunnen leveren.

Ook in het kader van onze commerciële relatie zouden wij u e-­‐mailberichten kunnen sturen en/of telefonisch contact met u onderhouden.

Solarmundo kan persoonsgegevens ook verwerken om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, of -indien van toepassing- in het kader van de (uitvoering van onze) dienstverlening na de overeengekomen contractstermijnen.
Tenslotte biedt deze website ook de mogelijkheid om online een contactformulier in te vullen in het kader waarvan ook persoonsgegevens worden verwerkt.

Persoonsgegevens kunnen door ons en/of onze groepsvennootschappen worden verwerkt voor dezelfde doeleinden als hiervoor vermeld.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Solarmundo bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.
Hoe lang deze termijn is, verschilt per klant en per geleverde product of dienst.

De veiligheid van uw gegevens
Solarmundo heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uw rechten
Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor directe marketing
doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door een verzoek tot beëindiging te richten aan Solarmundo.,
ter attentie van de afdeling Communicatie, administratie@solarmundo.nl.

Voorts heeft u het recht Solarmundo te verzoeken u inzage te verlenen in uw door
Solarmundo als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens
verwerkte:
– persoonsgegevens en/of (voor zover van toepassing) deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Een verzoek om inzage en/of correctie dient u te richten aan Solarmundo., ter attentie van de afdeling Communicatie, administratie@solarmundo.nl.

Datum (laatste aanpassing) | 3 Oktober 2020