ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN SOLARMUNDO DUURZAAMADVIESBUREAU B.V.

Algemeen

 1. SolarMundo Duurzaamadviesbureau B.V is een naar Nederlands recht opgerichte Besloten vennootschap met gewone structuur, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Roermond onder nummer 86467158 en statutair gevestigd te Weert, die zich ten doel stelt om huis en bedrijfspandeigenaren te ontzorgen met het verduurzamen van het object.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Afnemer en Solarmundo.

Definities

 1. Afnemer: uzelf, althans de partij aan wie een Offerte is uitgebracht.
 2. Solarmundo: de partij met wie de Afnemer de overeenkomst sluit. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Afnemer en Solarmundo tot het uitvoeren van werkzaamheden en het installeren van producten.

Totstandkoming overeenkomst

 1. Op verzoek van de Afnemer doet Solarmundo een Adviesrapport aan de Afnemer toekomen.
 2. Naar aanleiding van het Adviesrapport brengt Solarmundo op verzoek van de Afnemer een Offerte uit.
 3. De Offerte bevat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden, diensten, de te leveren materialen en de Prijs. Deze Offerte heeft een standaard geldigheidsduur van 14 kalenderdagen.
 4. Binnen de geldigheidsduur van de Offerte, kan de Afnemer het aanbod aanvaarden. Met de aanvaarding ontstaat onverwijld de verplichting tot aanbetaling van maximaal de 30% van de Prijs.
 5. Zolang de hiervoor bedoelde aanbetaling door Solarmundo niet is ontvangen, is tussen Solarmundo en de Afnemer geen Overeenkomst tot stand gekomen.
 6. Solarmundo behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden (productieproblemen, transportproblemen, importheffingen etc.) een vergelijkbaar of beter zonnepanelensysteem aan de klant te leveren.

Herroeping

 1. Overeenkomst kan zonder opgave van reden en naast de wettelijke gevallen door middel van een schriftelijke verklaring worden ontbonden:
  a. Gedurende een periode van 14 dagen, ingaande op de datum van totstandkoming van de Overeenkomst;
  b. Binnen 7 dagen nadat een optionele schouw, als omschreven in artikel 1, heeft plaatsgevonden en bij de schouw is gebleken dat het meerwerk meer dan € 200,-­‐ incl. BTW bedraagt;
  d. Binnen 14 dagen voorafgaand aan de Installatiedatum, tegen betaling van 5% van de Koopsom met een minimum van € 450,-­‐ incl. BTW.

Handelwijze

 1. Solarmundo zal primair aan de hand van de door de Afnemer verstrekte informatie eerst onderzoeken of de Woning geschikt is om het Werk uit te voeren. Indien Solarmundo meent dat zij op basis van de voorhanden zijnde informatie onvoldoende zekerheid heeft over de geschiktheid van de Woning, zal zij contact met de Afnemer opnemen teneinde de mogelijkheid van een schouw ter plaatse te bespreken. De kostprijs van een schouw bedraagt € 90,-­‐ inclusief btw en wordt uitsluitend door Solarmundo bij de Afnemer in rekening gebracht indien laatstgenoemde de Overeenkomst na de schouw ontbindt.
 2. Wanneer de Afnemer Solarmundo onvolledig of verkeerd informeert, zal Solarmundo de kosten die zij vanwege de onvolledige c.q. verkeerde informatie heeft gemaakt, bij de Afnemer in rekening brengen. Hieronder vallen kosten vanwege meerwerk.
 3. Wanneer Solarmundo de afgesproken werkzaamheden op de afgesproken momenten niet kan uitvoeren om redenen die binnen de risicosfeer van de Afnemer liggen, zal Solarmundo de gemaakte kosten bij de Afnemer in rekening brengen. Ten aanzien van te leveren en/of te installeren producten is dit artikel van overeenkomstige toepassing.
 4. Na installatie of levering van producten controleren Solarmundo en de Afnemer het geïnstalleerde c.q. geleverde gezamenlijk. Nadien wordt door beiden een opleverformulier afgetekend.

Aansprakelijkheid

 1. Solarmundo is in alle gevallen slechts aansprakelijk voor schade indien dit uit de wet voortvloeit. De aansprakelijkheid van Solarmundo is telkens beperkt tot het bedrag dat de door haar gesloten toepasselijke verzekering dekt.
 2. Bij de installatie van bepaalde producten is lichte schade aan andere zaken soms onvermijdelijk en noodzakelijk. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan lichte krasschade aan het dak of een kapotte dakpan. Solarmundo is voor deze schade niet aansprakelijk.
 3. Alle ontstane schade komt voor rekening de Afnemer en valt buiten de verstrekte garanties, mits deze is ontstaan door:
  -­‐ Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  -­‐ Onjuistheden in de door de Afnemer verlangde constructies en werkwijzen;
  -­‐ Gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
  -­‐ Bijzonderheden in de constructie van de (on)roerende zaak, voor zover deze niet op het eerste gezicht kenbaar zijn voor Solarmundo;
  -­‐ (bodem)verontreiniging, milieubelastende stoffen en/of bacteriën in of bij de (on)roerende zaak;
  -­‐ Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Afnemer ter beschikking zijn gesteld;
  -­‐ Onjuistheden in de door of namens de Afnemer verstrekte gegevens;
  -­‐ Gebrekkige ventilatie, achterstallig onderhoud of werkzaamheden door derden;
  -­‐ Onderlinge kleurverschillen en verkleuring van de zonnepanelen en/of zonnecollectoren;
  -­‐ (onbekende) oorzaken die geen aantoonbaar causaal verband hebben met de werkzaamheden van Solarmundo.

Verplichtingen Afnemer

 1. Het ligt op de weg van Afnemer er zorg voor te dragen dat Solarmundo tijdig de afgesproken werkzaamheden kan uitvoeren.
 2. Afnemer draagt er zorg voor dat de ruimten waarbinnen Solarmundo werkzaamheden zal verzorgen droog, schoon en toegankelijk zijn. Naden en kieren dienen zowel van binnen als van buiten tijdig (10 dagen van tevoren) en afdoende afgekit te zijn door Afnemer.
 3. De Afnemer draagt er zorg voor dat Solarmundo voorafgaand aan de werkzaamheden beschikt over de relevante gegevens, waaronder de ligging van leidingen, rioleringen en dergelijke. Daarnaast dient Solarmundo tijdens de werkzaamheden beschikking te hebben over de benodigde aansluitingsmogelijkheden. Daarbij geldt dat de kosten die hiermee verband houden voor rekening van Afnemer zijn en blijven.
 4. De ruimten waarbinnen Solarmundo werkzaamheden zal verrichten dienen asbestvrij te zijn.
 5. Indien het dakoppervlak bol of hol is, kunnen zonnepanelen mogelijk geen egaal vlak vormen. De Afnemer verklaart met de totstandkoming van de Overeenkomst hiervan op de hoogte te zijn.
 6. De extra ballast van de zonnepanelen moeten door het dak van Afnemer gedragen kunnen worden. Het ligt op de weg van Afnemer om zulks voortijds te onderzoeken, indien nodig door middel van inschakeling van een deskundige.

Verplichtingen Solarmundo

 1. Solarmundo zal het werk deugdelijk en binnen diens normale werktijden uitvoeren, tenzij anders overeengekomen.
 2. Alle van toepassing zijnde voorschriften en regels, waaronder begrepen voorschriften en regels van overheidswege, zijn bij Solarmundo bekend en zullen door hem bij de uitvoering van de Overeenkomst in acht worden genomen.
 3. Solarmundo zal alle verpakkingsmateriaal meenemen na voltooiing van de werkzaamheden. ( behalve kapotte dakpannen ).

Garanties

 1. Solarmundo staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde en geïnstalleerde zaken in die zin dat zij in geval van tekortkomingen in constructie, materiaal of afwerking die blijken tijdens de garantietermijn en ten aanzien waarvan tijdig is gereclameerd, hetzij kosteloos zal herstellen of herleven, hetzij de betreffende zaak zal crediteren, één en ander naar keuze van Solarmundo. Herstel of herleving als hier bedoeld vindt uitsluitend plaats binnen Nederland.
 2. De garantietermijn voor de installatiewerkzaamheden 3 jaar en het correct onderling functioneren van alle componenten van is 10 jaar gegarandeerd vanaf de datum van betaling.
 3. Solarmundo garandeert dat de geïnstalleerde producten vrij zijn van gebreken en dat alle onderdelen, hulpmateriaal, hulpstukken, gereedschappen, reservedelen, gebruiksaanwijzingen en instructieboeken worden meegeleverd.
 4. Solarmundo garandeert dat zij bij de uitvoering van de overeenkomst enkel gebruik zal maken van deugdelijk materiaal en vakkundig personeel.
 5. Solarmundo garandeert dat zij voldoet aan de relevante wettelijke bepalingen, waaronder bepalingen die zien op veiligheid, gezondheid, kwaliteit en milieu.
 6. De hierboven genoemde garanties gelden eveneens voor producten die na de uitvoering van de overeenkomst door Solarmundo worden hersteld of vervangen, alsook de daarmee gepaard gaande werkzaamheden.
 7. De hierboven genoemde garanties gaan over op de opvolgende eigenaar van de (on)roerende zaak waarin de werkzaamheden zijn verricht.
 8. De genoemde garanties vervallen en gelden niet indien:
  -­ Aan de producten wijzigingen, reparaties, aanpassingen of toevoegingen worden uitgevoerd welke niet door Solarmundo zijn uitgevoerd;
  -­ Gebreken niet binnen bekwame tijd nadat ze zijn ontdekt of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk aan Solarmundo zijn gemeld;
  – Gebreken zijn veroorzaakt door een fout, achterstallig onderhoud, onkundig c.q. onjuist gebruik of verzuim van de Afnemer of diens opvolger;
  – Gedurende de garantieperiode geen periodiek onderhoud wordt verricht conform de instructies als omschreven in de handleiding van de fabrikant van het desbetreffend product;
  – Afnemer niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen voldoet;
  – Afnemer geen medewerking verleent aan de door Solarmundo verzochte inspectie en/of herstelwerkzaamheden.
  -­ De hierboven genoemde garanties gaan over op de opvolgende eigenaar van de (on)roerende zaak waarin de werkzaamheden zijn verricht.
 9. Garantie op voorrijkosten, transportkosten en arbeidskosten gelden niet bij terughaalacties van een fabrikant. Ook tijdens fabrieksgarantie is het Solarmundo voorbehouden voorrijkosten, transportkosten en arbeidskosten bij het vervangen van een materiaal ten gevolge van een terughaalactie in rekening te brengen.
 10. De garantie / vrijwaring strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van het niet opvolgen van de onder artikel 7.1 beschreven handelswijze. Wanneer er voor het achterhalen van een gebrek, dat is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de klant.
 11. De garanties strekken zich niet uit tot defecten veroorzaakt door externe factoren, zoals maar niet beperkt tot brand, kortsluiting, waterschade, gebreken aan de meterkast, blikseminslag, vandalisme, diefstal, schade door dieren, extreme weersomstandigheden, en contact met chemische substanties. De garantie / vrijwaring strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van het niet opvolgen van de onder artikel beschreven handelswijze. Wanneer er voor het achterhalen van een gebrek, dat is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de klant.
 12. De omvormer van het PV-systeem heeft een verwachte levensduur van 10 à 15 of 25 jaar. Vervanging van de omvormer is voor eigen rekening van de Klant.

Subsidie aanvraagservice

 1. De artikelen 1 en 2 – 3 en 4 zijn alleen van toepassing op de Afnemer die heeft geopteerd voor een zonneboiler, isolatie en/of warmtepomp en daarbij heeft geopteerd voor de subsidie-­‐aanvraagservice.
 2. De Afnemer machtigt Solarmundo met de totstandkoming van de Overeenkomst om namens de Afnemer een aanvraag voor subsidie te verzorgen voor producten waarvoor de Afnemer heeft gekozen. De machtiging strekt in ieder geval tot:
  – het indienen van een subsidieaanvraag;
  – het uitvoeren van (rechts)handelingen in verband met de aanvraag tot en met het moment dat op de aanvraag voor subsidie is beslist;
  -­ het uitvoeren van (rechts)handelingen in verband met de aanvraag tot en met de vaststelling van (de omvang van) de subsidie;
  -­ alle handelingen die Solarmundo in het kader van het voornoemde nodig en/of zinvol lijkt.
 3. Solarmundo is nimmer aansprakelijk voor subsidiewijzigingen of het niet toekennen van een subsidiebeschikking.
 4. Om aanspraak te maken op de ISDE-­‐subsidie verklaart de Afnemer:
  – Dat het apparaat binnen een jaar na de subsidieontvangst niet buiten gebruik gesteld zal worden;
  – Dat Afnemer voor dezelfde investering niet eerder een subsidie heeft ontvangen via de SDE+, de Regeling nationale EZ-­‐subsidies i.v.m. energiebesparende maatregelen bij sportaccommodaties of de EIA of de ISDE;
  -­ Dat het apparaat aanvullend is op de EPC (uitsluitend bij nieuwbouw).

Persoonsgegevens, monitoring en uitwisseling

 1. Afnemer geeft Solarmundo toestemming om Uw Installatie te monitoren en -­‐indien nodig-­‐ monitoringsapparatuur te plaatsen waarmee de Solarmundo de geïnstalleerde producten op afstand kan inspecteren. De monitoring heeft tot doel om de juiste werking van de producten te kunnen controleren en maatregelen te nemen indien nodig. In het kader hiervan worden de volgende gegevens gemonitord: productie ten behoeve van i) de detectie en het verhelpen van storingen ii) prestaties ten opzichte van nabijgelegen systemen. Solarmundo gebruikt deze gegevens om eventuele problemen met de producten te detecteren en op te kunnen lossen.
 2. Afnemer geeft Solarmundo toestemming om diens (persoons)gegevens uit te wisselen met ingeschakelde partners en installateurs.

Betalingscondities

 1. Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden door Solarmundo, dient de Afnemer 30% van de overeengekomen totaalprijs aan Solarmundo te voldoen.
 2. Tijdens of direct na de uitvoering van de werkzaamheden is Solarmundo gerechtigd betaling van het restant van de totaalprijs van de Afnemer te verlangen.
 3. Betaling van alle bedragen geschiedt direct na de installatie via bank overschrijving.
 4. Partijen komen met elkaar een eigendomsvoorbehoud overeen, inhoudende dat Solarmundo eigenaar blijft van alle producten en toebehoren die zij bij de Afnemer heeft geïnstalleerd of behoort te installeren, totdat de Afnemer aan al diens betalingsverplichtingen heeft beantwoord.
 5. Zodra de Afnemer in verzuim geraakt, is Solarmundo – ondanks een eventuele natrekking – gerechtigd de reeds geïnstalleerde producten te verwijderen uit de (on)roerende zaak van de afnemer.

Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Solarmundo, nadat Afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij Solarmundo u ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Solarmundo binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Afnemer een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.

Wijziging voorwaarden en tarieven

 1. Tenzij anders is overeengekomen kunnen de voorwaarden en tarieven door Solarmundo worden gewijzigd. Dit zal in ieder geval niet gebeuren binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst. De wijzigingen worden ten minste 10 kalenderdagen voor inwerkingtreding daarvan aan de Afnemer bekend gemaakt. In de bekendmaking staat vermeld wanneer de wijzigingen in werking zullen treden.
 2. Bekendmaking geschiedt door middel van een persoonlijke kennisgeving alsook middels een algemeen bericht op de website van Solarmundo.

Onderaannemers en forumkeuze

 1. De door Solarmundo ingeschakelde partijen en personen verkrijgen hebben onder de overeenkomst dezelfde rechten als ware zij Solarmundo.
 2. Solarmundo is gerechtigd haar rechten en/of plichten onder de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. Afnemer wordt van een dergelijke overdracht geïnformeerd binnen 20 dagen na overdracht.
 3. Bepalingen uit de overeenkomst of algemene voorwaarden die nietig, vernietigbaar of niet-­‐uitvoerbaar zijn, staan op zichzelf. Het restant van de overeenkomst blijft derhalve rechtsgeldig. Partijen zullen in een dergelijke situatie tot elkaar komen teneinde een vervangende bepaling overeen te komen die qua inhoud en strekking de nietige, vernietigbare of niet-­‐ uitvoerbare bepaling het dichtst nadert, waarbij zal worden gelet op de bedoeling van partijen bij het sluiten van de overeenkomst.
 4. Alle garanties komen te vervallen en de overeenkomst kan door Solarmundo worden ontbonden indien blijkt dat Afnemer onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 5. In de Privacy statement van Solarmundo u is omschreven hoe zij met het oog op de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) omgaat met (persoons)gegevens.
 6. Op alle rechtsbetrekkingen van Solarmundo is het Nederland recht van toepassing.

SolarMundo DuurzaamAdviesBureau
Schoutlaan 10
6002 EA Weert

Per e-­mail: info@solarmundo.nl

Datum (laatste aanpassing) | 25 Februari 2024